És inqüestionable la importància que el clima escolar té per a la qualitat de l’educació. Ensenyar als alumnes a comportar-se de manera constructiva i solidària, i a organitzar-se en la classe proporciona les condicions per poder ensenyar i aprendre.

Per tot això, el programa de mediació porta a l’IES Las Lomas una gran trajectòria, produint-se una revitalització durant el curs 2011-2012 on un grup de professors especialistes en el tema potencien de nou les mediacions, especialment entre iguals i creen el taller de mediació per a alumnes del centre i la figura de l’alumne acompanyant, per tal de desenvolupar els objectius que a continuació es detallen.

 

OBJECTIUS

Amb l’aplicació del Programa es pretén:

 • Desenvolupar actituds d’interès i respecte pels altres.
 • Estendre la cultura de mediació a tota la comunitat educativa, especialment entre els alumnes.
 • Millorar el clima de convivència del centre.
 • Augmentar la capacitat de resolució de conflictes de forma no violenta.
 • Fomentar la capacitat per al diàleg, les habilitats comunicatives i l’escolta activa.
 • Contribuir a millorar les relacions interpersonals entre els membres de la comunitat educativa.
 • Crear un ambient més relaxat i productiu.
 • Afavorir l’autoregulació per la recerca de solucions autònomes i negociades.
 • Reduir el nombre de sancions i expulsions.
 • Evitar casos d’assetjament escolar.

PLA D’ACTUACIÓ 

Al llarg d’aquests anys s’han realitzat de mitjana entre 70-80 mediacions anuals sobrepassant aquesta xifra el curs passat, sent resoltes més del 90% d’elles, intervenint en elles tant professors mediadors com alumnes mediadors. A més, quatre alumnes (alumnes acompanyants) han tutoritzat al llarg d’un curs escolar a alumnes amb presumptes problemes d’assetjament escolar, aconseguint una major integració d’aquests al centre.

 • Plans d’actuació dels professors Mediadors: ·
 • Actuació directa amb els alumnes => realització de mediacions formals o informals segons l’actitud davant el conflicte.·
 • Seguiment dels diferents casos de mediació realitzats, que passen de ser diaris a setmanals, i més tard, a mensuals, depenent de l’evolució del conflicte.·
 • Orientació a altres professors => realització de cursos de formació en mediació per a professors·
 • Formació d’alumnes mediadors => es pretén crear un grup cada vegada més gran d’alumnes mediadors en el centre, amb un doble objectiu, neutralitzar actituds conflictives, i que siguin ells els que facin una mediació «entre iguals», sota supervisió del professorat mediador.·
 • Actuació directa amb les famílies => informativa i / o d’intervenció quan els pares formin part del conflicte, o mitjançant cursos de mediació.

RECURSOS HUMANS 

El grup de mediació consta actualment de tres professors i un grup de 19 alumnes de tots els cursos del centre. Actualment hi ha una coordinació setmanal entre els professors encarregats del servei; així com entre els professors encarregats del taller de mediació i els alumnes mediadors per organitzar el seguiment de les ja realitzades i triar mediadors per a les mediacions que vagin sorgint. També en cas d’alumnes amb possibles problemes d’assetjament escolar o d’integració es trien alumnes, que tinguin problemes de disciplina, que realitzin la funció de «alumne acompanyant», amb això es pretén integrar l’alumne acompanyat i millorar l’actitud de l’alumne acompanyant.

AVALUACIÓ DE RESULTATS 

 • Des del curs 2011-2012, al final de cada curs escolar es valoren els següents aspectes: ·
 • Revisió i avaluació trimestral de resultats, així com possibles millores dins del programa.·
 • Memòria de casos atesos cada any.·
 • Valoració de les activitats desenvolupades en el taller de mediació per part dels alumnes mediadors.

En base a l’anàlisi dels resultats obtinguts, el grup de mediació ha constatat que cada vegada hi ha més alumnes que demanen el servei de mediació al centre, veient en aquest una sortida satisfactòria per resoldre el conflicte de manera pacífica; observant que fins als alumnes d’ètnia gitana estan començant a acudir tant al servei de mediació com a taller. S’ha comprovat que les agressions físiques han baixat gradualment des de la implantació d’aquest programa.

Contacte:

  Acepto la LOPD